I. ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “Таня Касабова 85” ЕООД, ЕИК 205596168 (наричано за краткост „Доставчик“) и Посетителите на уеб-сайта www.tanyakasabova.com (наричани за краткост „Посетителите“).
(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Информация относно www.tanyakasabova.com:
Наименование: Таня Касабова 85″ ЕООД
ЕИК: 205596168
Седалище и адрес на управление: гр. София
Данни за кореспонденция: гр. София, ж.к. Сухата река,  ул. Байлово, бл. 80
(2) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02/91-53-518, факс: 02/91-53-525, е-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
Чл. 3. Сайтът www.tanyakasabova.com предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на Доставчика, както и достъп до публикуваните новини и материали, възможност за публикуване на мнения и коментари, преглед на каченото съдържание и всякакви действия, които са необходими за пълноценното използване на Сайта по неговото предназначение.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на Доставчика и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Доставчика.
(2) Изображенията в Сайта, както и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на Доставчика не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без неговото предварително писмено съгласие.
(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Доставчика, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Чл. 5. (1) Доставчикът не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.
(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на Доставчика върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, изискванията на европейското и българското законодателство, както и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта й в Интернет.
(2) Доставчикът не изпраща идентифицираща информация на трети лица, като техническа информация и информация за ползването на Сайта от Ползвателите се обработва от дружеството, поддържащо платформата, на която е поставен Сайта при спазване на изискванията за защита на личните данни и информационна сигурност.
(3) Доставчикът събира и обработва данни за „бисквитки“ съгласно своята Политика, с която Посетителите се запознават при зареждането на Сайта.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, като своевременно на Сайта се публикуват изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.
(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители от момента на обявяването им на Сайта.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8. (1) Доставчикът предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.
(2) Доставчикът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.
(3) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Доставчика при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.
Чл. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 26.06.2019 г.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР
Предмет на споразумението е използването на сайта (описано по-горе), както и Услугите и Продуктите, които предлагаме на нашия сайт и други страници (фейсбук, инстаграм и др.)
Потребител на Услуги и Продукти (в т.ч физически и инфо-продукти) може да бъде всяко лице, което приема Условията и използва Сайта и Услугите.
За да получавате платени услуги, трябва да имате пълна дееспособност и да сте лице над 18 години.
В случай на сключване на договор от името на Организация , представителят на Организацията трябва да има необходимия обхват на правомощията.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ
Обхватът на достъп до предлаганите услуги зависи от закупените услуги и продукти (в т.ч физически и инфо-продукти или пакет).
Ако използвате услугите или материалите, налични в отворените раздели на сайта, получавате само основна информация по интересуващите ви теми.
В случай на закупуване на платени услуги и инфо-продукти под формата на видео записи, получавате разширена информация, както и достъп до платено съдържание и платени услуги на Доставчика. Можете да закупите отделен продукт (пакет услуги и пакет запис) срещу еднократна такса.
Моля, имайте предвид, че някои курсове за обучение включват самостоятелна работа и изпълнение на определени задачи (домашна работа), които са част от процеса на предоставяне на услуги.

ЦЕНА НА УСЛУГИТЕ И ПРОДУКТИТЕ
Стойността на услугите и продуктите е публикувана на страницата за поръчка на услуги и продукти (в т. ч. инфо продукти), на нашия уебсайт, както и в електронни известия, изпратени до вас. Крайната цена на услугите в лева (BGN) се показва на страницата на услугата или продукта.
Цената на услугите не включва допълнителни комисионни на банки и платежни системи.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ПОРЪЧКА НА УСЛУГИ
С използването на Сайта или Услугите вие ​​приемате всички УСЛОВИЯ на Споразумението, както и нашата Политика за поверителност. Ако не сте съгласни със съдържанието на тези документи, напуснете сайта и спрете да използвате услугите.
Ако сте се регистрирали на сайта или сте направили поръчка за услугите, предлагани на сайта, или използвате нашите услуги, вие се съгласявате, че можем да ви изпращаме писмени известия, промоционални съобщения, информационни съобщения и други материали в месинджъри или по телефонен номер и имейл, посочен при регистрацията. В някои случаи можете, ако е необходимо, да откажете да ги получите.
Трябва да спазвате всички Общи условия, които ще бъдете помолени да прочетете, когато правите поръчка или в процеса на използване на услугите, предлагани на сайта. Вие се съгласявате, че няма да участвате в дейности, които нарушават работата на сайта, Услугите или свързаните с тях сървъри и мрежи.
Вие поемате пълната отговорност за всяко нарушение на вашите задължения съгласно Условията и за всички последици от такова нарушение.

СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКА
Процедурата по оформянето и сключването на съответната сделка (договор) зависи от избрания от вас продукт и начин на плащане.
Регистрацията в сайта, абонирането за бюлетина, пускането на поръчка и плащането на Услугите на сайта (въвеждане на вашите данни за плащане) не е възможно без получаване на вашето предварително съгласие с Условията на тази оферта и нашата Политика за поверителност (или без поставяне на знак „Прочетох и приемам Условията за предоставяне на услуги и Политиката за поверителност“ в съответното квадратче за отметка под формуляра за събиране на данни – ако има такова на страницата)
Момент на сключване на договора
Посещавайки сайта и използвайки безплатни материали и услуги, публикувани в отворените раздели на сайта, вие сключвате с нас Лицензионно споразумение за използване на съдържание, съгласно условията на офертата.
Като се регистрирате за безплатен уебинар или се абонирате за безплатен абонамент по имейл, вие сключвате споразумение за услуга с нас. В този случай Споразумението включва Общи условия и Специални условия на Споразумението.
В случай на закупуване на платени услуги, вие сключвате Договор за услуга с нас в момента, в който щракнете върху изпратения ви линк или бутона „Участвай“ или „Купи“ (или друго подобно поле, когато има такова). В този случай Споразумението включва Общи условия и Специални условия на Споразумението.
В случай на плащане на поръчка без използване на електронни системи за приемане на плащания, Договорът с Вас се счита за сключен в момента на плащане от Ваша страна на издадената от нас електронна фактура.
В случай на закупуване на физически продукт вие сключвате Договор за доставката на продукта с нас в момента, в който изпратите заявка за закупуването му. В този случай Споразумението включва Общи условия и Специални условия на Споразумението.
Поръчка и доставка на физически продукти

След потвърждение на приемане на вашата заявка, ние в срок до 3-5 дни ще изпратим поръчаните от вас продукти.
В случай на забавяне или каквато и да е друга промяна ще бъде известени своевременно по телефон или имейл.
Доставката се извършва с куриерски фирми Спиди и Еконт, като доставката е за ВАША сметка съобразно обявените такси, часове и срокове за доставка от съответната куриерска служба.
Заплащането на физически продукти е чрез наложен платеж.
Не носим отговорност за вида и състоянието, в които ще получите доставката. Нашата отговорност е да опаковаме и изпратим продукта в цялостен търговски вид.
При отказ да получите доставените продукти таксата за връщането им се поема от вас, като сте длъжни да го върнете в търговски вид.
Предоставените от вас лични данни служат единствено и само, за да можем да ви изпратим продукта чрез куриерска фирма.

УСЛОВИЯ ЗА СРОКА НА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГА
Всички закупени на сайта еднократни услуги, предплатени пакети и др. могат да бъдат предлагани за определен период (имат фиксиран срок за предоставяне на услугите, които е написан в съответната страница).
В този случай, след изтичане на посочения срок, предоставянето на услуги ще бъде прекратено в края на определения срок за предоставяне на услугите.
Някои пакети услуги предоставят на потребителя достъп до определени платени материали за неопределено време. В този случай получавате достъп до съдържанието за неопределено време.
Вие разбирате и се съгласявате, че можем едностранно да отложим датата и часа на предлаганите услуги и това не се счита за нарушение на договора от наша страна.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
В случай на плащане на услуги по банков път, Вие се задължавате да ни информирате за извършеното плащане и да изпратите изображение на документите, потвърждаващи плащането на услугите, на посочения в сайта имейл адрес. Вие разбирате, че като плащате за услугите по банков път, вие потвърждавате, че приемате Общите условия.
В случай, че платим специални такси или понесем други разходи поради отхвърляне на плащане по ваша вина (например, недостатъчни средства по картата; разрешеният кредитен лимит на картата вече е изчерпан, превалутиране), ние си запазваме правото да допълнително таксуваме вашата карта/сметка за сумата на действително направените от нас разходи.
Ние си запазваме правото по всяко време, по наше усмотрение, да променим метода на плащане за закупения продукт и/или да откажем предварително предложения метод на плащане, предлагайки алтернативни методи на плащане.
Физическите продукти се заплащат от вас чрез наложен платеж в съответствие с актуалните цени на куриерската фирма, чрез която се извършва доставката.

ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ И ОТЛОЖЕНИ УСЛУГИ
След като направите поръчка и я заплатите, във всеки отделен случай имате право да откажете Услугите и да поискате възстановяване на сумата. Имате право да откажете платени услуги, като ни уведомите за това в установените срокове. Датата, на която получаваме вашата заявка за връщане, определя дали възстановяването е възможно или не, както и сумата на удръжките, свързани с връщането. Вие разбирате и се съгласявате, че ако вече сте започнали да използвате услугите по време на периода на отказ, ние ще приспаднем от платената от вас сума сумата на стойността на действително предоставените услуги, в момента на получаване на искането за връщане.
Правила за отказ за услуга ( онлайн и офлайн събития):
Ако получим заявка за връщане:
1) 100%  от стойността на услугата се възстановява по банков път, ако отказът е упражнен 3 седмици преди датата на провеждане на събитието
2) 50% от стойността на продукта се възстановява по банков път, ако отказът е упражнен 2 седмица преди датата на провеждане на събитието
3) Сумата не се възстановяват, ако отказът е упражнен 7 дни преди датата на събитието.
4) Сумата не се възстановява след началото на събитието (първи ден) и по-късно 5) Цялата сума на капарото (когато е дадено такова за запазване на място за участие) се удържа като обезщетение за вреди, причинени от едностранния отказ от договора.
Обработка на връщане

За да анулирате услуги и да възстановите сумата, пишете ни на t_kasabova@abv.bg или се свържете с поддръжката на телефонния номер, посочен на сайта. Ние ще потвърдим получаването на заявката за връщане по имейл на адреса, предоставен по време на плащането.За да обработим връщане, не забравяйте да ни кажете: пълното име и имейл адрес, посочени при правене на поръчка; име на Услугата (курс, пакет услуги); дата на поръчка; Информация за плащане; причини за отказ от услуги, както и друга необходима информация. Вие разбирате, че ако не предоставите необходимата информация, имаме право да откажем възстановяването на сумата и да не разгледаме заявката ви.Ако изпратите заявка за възстановяване на сумата в посочените срокове, ние ще възстановим средствата ви в рамките на четиринадесет (14) дни от датата, на която получим вашата заявка.За възстановяване на сумата ще използваме същия метод на плащане, който сте използвали за плащане на услугите. Ние ще удържим от възстановената сума всички допълнителни такси на банки и платежни системи, свързани с възстановяването.Ако не сте използвали услугите (не сте участвали в събитието, не сте гледали наличните за вас занятия) не по наша вина или сте отказали да използвате услугите в нарушение на условията и установената процедура, ние няма да ви възстановим сумата за цената на такива услуги.Ние изрично си запазваме правото да задаваме различни правила за отказ за отделни Услуги (програми за обучение, продукти, събития на живо, уебинари, интензивни курсове и т.н.) или да ви предоставим допълнителни безусловни гаранции за възстановяване на средства, като публикуваме конкретни условия за отказ в поръчката на продукта страница.
Разсрочване на Услугите

Ние изрично си запазваме правото да установим различни политики за разсрочване за отделни продукти, като публикуваме допълнителни условия за разсрочване на страницата на продукта или услугата.

УСЛОВИЯ СВЪРЗАНИ С ВАШЕТО ЗДРАВЕ

Вие разбирате, че услугите и информацията, предлагани от нас, не представляват медицински съвет и не могат да заменят съвета на лекар. Те също така не заместват медицински преглед или медицинско лечение. Ние не носим отговорност за вашето здравословно състояние.Ако знаете за някакво медицинско състояние, силно ви препоръчваме да се консултирате с вашия лекар, преди да използвате Услугите и да следвате нашите препоръки. Ако получавате хранителни услуги, ваша отговорност е да определите дали препоръчаните продукти съдържат съставки, към които сте алергични или които могат да причинят хранителна непоносимост.

ПРАВО НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО
В зависимост от услугите, които сте закупили, вие получавате достъп до определено съдържание (информационни и образователни материали), чиито авторски и сродни права са защитени или при всички случаи принадлежат на нас, независимо от факта на регистрация и територията на тяхната валидност.
Предоставяме ви неизключително, непрехвърляемо право (ограничен лиценз) да използвате съдържанието за лични цели, съгласно условията на това споразумение, за целия срок на предоставяне на услугите, освен ако не е предвидено друго в Специалните условия.

Използване на интелектуална собственост

Всички материали, публикувани на сайта www.tanyakasabova.com и други сайтове на проекта, както и материалите, предоставени ви в процеса на предоставяне на платени услуги (съдържание), са обект на авторско право, изключителните права за използване на които принадлежат на фирма Taня Касабова 85 ЕООД и сродната й Хатор 85 ЕООД

Правото за използване на съдържанието и материалите, включени в сайта или получени в процеса на предоставяне на Услугите, е ограничено до използването на съдържание за лични цели и не се допуска в други случаи.

Копиране, модифициране, пълно или частично използване, публично възпроизвеждане и разпространение на материали, публикувани на сайта или предоставени на потребителя в процеса на предоставяне на платени услуги, както и използването на съдържание за търговски цели, без писменото разрешение на носителя на авторските права, е строго забранено и наказуемо от закона.Ако купувате услуги от името на организация, вие получавате корпоративен лиценз за използване на съдържанието и можете да споделяте закупеното съдържание със служители на вашата организация.

Търговската марка за стоки и услуги, техния имидж, както и търговското наименования дадени чрез Taня Касабова 85 ЕООД и сродната й Хатор 85 ЕООД принадлежат на нас.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, обменяте или препродавате Услугите за каквато и да е цел, освен ако правото за това не ви е предоставено от притежателя на авторските права в отделно писмено споразумение, както и да не използвате други обекти на интелектуална собственост без нашето писмено съгласие.Всяко нарушение на авторското право и сродните му права се преследва в съответствие със законите на държавата, в която се предоставят услугите, и международните закони и води до гражданска, административна и наказателна отговорност.

ГАРАНЦИОННА КЛАУЗА
Ние не даваме никакви гаранции, че използването на услугите ни ще ви донесе постигането на финансови и всякакви други резултати. Данните, предоставени в процеса на използване на платени и безплатни материали на сайта, са само с консултативен характер.Чрез закупуването на платени услуги или използването на безплатно съдържание вие ​​се съгласявате, че използвате съдържанието единствено по свое усмотрение и носите цялата отговорност за това.

Не носим никаква отговорност за евентуални пропуснати ползи, репутационни и други рискове, които могат да възникнат при използването на материалите на сайта.

Резултатите на различните потребители могат да варират значително при използване на едни и същи услуги. Случаите и успешните истории, предоставени на сайта, са дадени като демонстрация на резултатите на конкретни хора и не са обещание или гаранция, че ще постигнете същите резултати, дори ако копирате стратегиите и действията, предприети от тези хора за постигане на определени финансови и други резултати. Използвайки материалите, вие се отказвате от съдебни искове и други форми на искове срещу нас относно резултатите, получени от вас в процеса на използване на съдържанието и използването на услугите.

Вие разбирате, че вашето несъгласие с мнението на нашите ментори, методологията и съдържанието на програмите за обучение не е основание за възстановяване на средства.

ОТГОВОРНОСТ

Общи положения
В случай на нарушаване на задължения от страните, предоставяне на невярна информация при сключването или в процеса на изпълнение на сделката, страните носят отговорност по установения ред.
Ние сме отговорни за: нарушаване на Общите условия за предоставяне на услугите; предоставяне на Услуги с незадоволително качество.
Ние не носим отговорност за: невъзможност за предоставяне на услуги поради причини извън нашия контрол, включително форс-мажорни обстоятелства, прекъсване на комуникационни линии, неизправност на оборудване и софтуер, които не ни принадлежат; за пълно или частично прекъсване на предоставянето на услуги, свързани с подмяна на оборудване, софтуер или друга работа, причинени от необходимостта от поддържане на работоспособността и развитието на техническите средства (подлежи на предварително уведомяване на потребителя); нарушаване на сигурността на използваното от вас оборудване и софтуер за получаване на услугите; загуба на поверителна информация или част от нея, ако това не е наша вина; всякакви щети на трети лица, възникнали не по наша вина.
Вие носите отговорност за:
за точността и коректността на данните за регистрация и плащане, посочени от Вас в процеса на регистрация в сайта или подаване на поръчка; използване от трети страни на идентификационните данни, използвани за достъп до Услугите; използване на материали, публикувани на сайта или предоставени по време на предоставянето на Услугите, с цел тяхната последваща препродажба, разпространение или прехвърляне на трети страни; разпространение на невярна информация за нашата компания, която дискредитира нашата бизнес репутация (клевета); нарушаване на Общите условия; нарушение на условията за плащане;
намеса в работата на сайта и наличните услуги или опит за достъп до тях, заобикаляйки нашите инструкции.

В случай на нарушение ще бъдем принудени да прибегнем до правни средства за защита и може да ви подведем под гражданска, административна или наказателна отговорност.

Ограничена отговорност

Нашата пълна отговорност за всякакви искове или претенции е ограничена до сумата на закупената услуга с неподходящо качество или предоставена в нарушение на условията.В случай на нарушение от наша страна на условията за предоставяне на услугите, нашата отговорност се ограничава единствено до: удължаване на условията на услугите, или предоставяне на услуги в новите условия до пълното изпълнение на задълженията ни.

Отговорност на нашите сътрудници

Доколкото нашата отговорност е ограничена, същото ограничени на отговорност се прилага за нашите сътрудници.

ОТГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕТО, КОИТО ПУБЛИКУВАТЕ

Вие носите отговорност за съдържанието и материалите, които публикувате на нашия уебсайт (ако има такава възможност), в наши профили в социалните мрежи или в чатове, докато използвате услугите ни. Ние не носим отговорност за публикуваното от вас съдържание и не го наблюдаваме.

Публикувайки свое собствено съдържание, вие трябва да спазвате законите на страната на пребиваване. Във всеки случай е забранено публикуването на съдържание с порнографски, сексуален характер, насърчаващо насилие, садизъм, дискриминация, съдържащо заплахи или клевета.

Освен това вашето съдържание също не трябва да нарушава правата на трети страни и да съдържа реклами. Това се отнася за имуществени и неимуществени права на трети лица, включително права върху интелектуална собственост (например авторско право и права върху търговска марка и търговско наименование). По-специално, вие също имате задължение да не нарушавате правата на трети страни, когато публикувате коментари/отзиви, профилни снимки или всякакви снимки, които публикувате.

Съдържанието и материалите, които поставяте на нашия уебсайт (ако има такава възможност), в наши профили в социалните мрежи или в чатове, докато използвате услугите ни, не трябва да съдържат реклама.

Имаме право да премахнемвсяко публикувано от вас съдържание по всяко време, ако смятаме, че то нарушава правата на трети страни или законовите изисквания. Ако нарушите тези принципи за разполагане на съдържание, имаме право да ви изпратим писмено предупреждение и временно да блокираме акаунта ви и да спрем предоставянето на услуги или да прекратим договора едностранно.

Обезщетение за щети

Ако нарушите изискванията на Условията, вие трябва да ни обезщетите за всички загуби, възникнали във връзка с удовлетворяването на претенциите на трети лица (чиито права сте нарушили). Ние си запазваме правото да предявяваме искове за загуби.

СРОК НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ

Условията са валидни, докато не бъдат променени или оттеглени от нас. Прекратяването (оттеглянето) на настоящите Условия няма да засегне никакви законови права, задължения и отговорности, които са били в сила за вас и нас, и са възникнали преди прекратяването на Условията.

СРОК НА ДОГОВОРА

Споразумението за използване на сайта (материалите на сайта) се счита за сключено за неопределено време и е валидно до прекратяването му от Вас или от нас. Договорът за услуга, сключен във връзка с ползване на безплатни услуги, закупуване на предплатен пакет услуги или резервация за участие в събитие на живо, е валиден до пълното изпълнение на задълженията на страните.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

Имате право да спрете да използвате сайта и услугите по всяко време, без да посочвате причина. За да спрете да използвате платени услуги, моля, уведомете ни, като се свържете с услугата за поддръжка на потребители, като използвате един от телефоните, посочени на сайта.

Моля, имайте предвид, че след като анулирате услугите (прекратите договора), ще загубите достъп до цялото закупено съдържание и налични услуги. Ако към момента на прекратяване на договора (споразумението) все още имате достъп до закупения пакет от услуги, всяка сума, която сте платили за заплащане на услугите ни, няма да бъде върната, включително сумата на разходите реално неизползвани услуги.Запазваме си правото да прекратим споразумения с вас, без да посочваме причини, при условие че ви изпратим писмено предизвестие не по-късно от две (2) седмици преди планираната дата на прекратяване. Във всеки случай договорът не може да бъде прекратен преди изтичането на срока за предоставяне на услугите.
Можем да прекратим договора си с вас по всяко време, ако:

(A) сте нарушили която и да е разпоредба на Условията (или сте действали по начин, който ясно показва вашето нежелание или невъзможност да спазвате Условията)

(B) ние сме принудени да направим това по закон (например, ако предоставянето на услуги за вас е незаконно или престане да бъде законно)

(C) престанем да предоставя Услугите в страната, в която пребивавате или използвате Услугите

(Г) предоставянето на Услугите стане нерентабилно от наша гледна точка
Ако се опитате да се намесите в работата на сайта, сървърите и други автоматизирани системи или грубо нарушите Условията, или ако подозираме, че го правите, можем да спрем или напълно да блокираме достъпа ви до сайта и услуги.
Едностранен отказ от договора на основателно основание

Всяка страна има право да се откаже едностранно от договора при уважителна причина.По-специално, ние имаме право да анулираме вашия акаунт и незабавно да прекратим споразумението, ако многократно нарушавате Условията по груб начин, както и в случай на дълг по плащане на услуги.